Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia w Polsce jak również poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia , powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu nie spowodowane stanem chorobowym i występujące nagle.

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby posiadające polskie obywatelstwo i zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby przebywające na terenie RP na podstawie karty czasowego lub stałego pobytu.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie lub grupowo.
Umowa ubezpieczenia może obejmować zakres odpowiedzialności pełny lub ograniczony.

Zakres pełny obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki, w drodze do/z pracy (szkoły), a także w życiu prywatnym (24h).

Zakres ograniczony obejmuje odpowiedzialność za następstwa nieszczęśliwych wypadków, doznanych podczas:

  1. wykonywania określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki i w drodze do/z pracy (szkoły) lub
  2. określonej w umowie ubezpieczenia pracy bądź pobierania nauki.

W ramach zawartej umowy ubezpieczenia towarzystwo odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków skutkujące wypłatą świadczeń podstawowych z tytułu:

  1. trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  2. śmierci ubezpieczonego,
  3. kosztów nabycia protez lub środków pomocniczych.
Po opłaceniu dodatkowej składki można wykupić świadczenia dodatkowe z tytułu:
  1. kosztów leczenia,
  2. dziennego świadczenia szpitalnego,
  3. zasiłku dziennego z tytułu niezdolności do pracy,
  4. kosztów rehabilitacji.

W przypadku ubezpieczenia osób niepracujących, umowa ubezpieczenia zawierana jest w zakresie pełnym.

Proszę wypełnić i wysłać formularz, a ja przyślę kalkulację składki.