Maria Jankowska, agent ubezpieczeniowy - Gdynia, Trójmiasto


Gdynia, Sopot, Gdańsk
tel. kom. 0 501 140 957
tel. (58) 550 56 11

e-mail:


     


Ubezpieczenie kosztów leczenia zagranicą w czasie podróży

Ubezpieczenie obejmuje udokumentowane i niezbędne koszty leczenia podczas pobytu za granicą RP, gdzie bezzwłocznie musieliście Państwo poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Towarzystwa nie refundują poniesionych kosztów leczenia, jeżeli w stosunku do Państwa istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia podróży zagranicznej.

Ubezpieczeniem mogą być objęte osoby posiadające polskie obywatelstwo i zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz osoby przebywające na terenie RP na podstawie karty czasowego lub stałego pobytu.

Za koszty leczenia uważa się wydatki z tytułu:

 1. pobytu w szpitalu,
 2. leczenia, badań lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, operacji,
 3. zakupu środków opatrunkowych oraz niezbędnych lekarstw przepisanych przez lekarza,
 4. porodu, który nastąpił nie później niż 2 miesiące przed przewidywanym terminem porodu,
 5. naprawy i zakupu okularów oraz protez w przypadku, gdy ich uszkodzenie związane było z nieszczęśliwym wypadkiem,
 6. transportu chorego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do szpitala, pogotowia, lekarza,
 7. koniecznego transportu ubezpieczającego do kraju, zleconego przez lekarza prowadzącego leczenie za granicą najtańszym dostępnym środkiem lokomocji zaakceptowanym przez lekarza,
 8. leczenia stomatologicznego w przypadku nagłych, ostrych stanów zapalnych i bólowych lub gdy uszkodzenie uzębienia było następstwem nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową i natychmiastowe udzielenie pomocy lekarskiej było konieczne,
 9. sprowadzenia zwłok do kraju.
Po opłaceniu dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte:
 1. NNW,
 2. Bagaż podróżny,
 3. Assistance,
 4. OC w życiu prywatnym,
 5. Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć indywidualnie lub grupowo.

Proszę wypełnić i wysłać formularz, a ja przyślę kalkulację składki.